کارخانه و دفتر مرکزی

زنجان، شهرک صنعتی شماره یک (اشراق)، خیابان آذر جنوبی، خیابان آذر جنوبی 2، شرکت سام صنعت آندیا

نشانی و اطلاعات تماس با دفاتر و واحدهای شرکت:

نشانی: زنجان، شهرک صنعتی شماره یک (اشراق)، خیابان آذر جنوبی، خیابان آذر جنوبی 2، شرکت سام صنعت آندیا

تلفن: 8-32222027 - 024

فکس: 32221082 - 024

ایمیل: info@samsanat.co

نشانی: تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، میدان مصلی، مجتمع تجاری امام رضا

تلفن: 55282643 - 021
55282631 - 021

ایمیل: kamyab.qasemi@gmail.com

نشانی: زنجان، شهرک صنعتی شماره یک (اشراق)، خیابان آذر جنوبی، خیابان آذر جنوبی 2، شرکت سام صنعت آندیا

تلفن: 8-32222027 - 024

فکس: 32221082 - 024

ایمیل: info@samsanat.co

نشانی: زنجان، شهرک صنعتی شماره یک (اشراق)، خیابان آذر جنوبی، خیابان آذر جنوبی 2، شرکت سام صنعت آندیا

تلفن: 8-32222027 - 024

فکس: 32221082 - 024

ایمیل: info@samsanat.co

نشانی: زنجان، شهرک صنعتی شماره یک (اشراق)، خیابان آذر جنوبی، خیابان آذر جنوبی 2، شرکت سام صنعت آندیا

تلفن: 8-32222027 - 024

فکس: 32221082 - 024

ایمیل: info@samsanat.co

ارسال پیام